Beschermingsbewind

Met een beschermingsbewind kunt u uw financiële zaken laten beheren en op orde krijgen, kunt u eventuele schulden laten aanpakken en bent u beter beschermd tegen onverstandige handelingen en nieuwe schulden.

Wanneer wordt een bewindvoerder in gezet?

Wanneer iemand niet goed in staat om zelf zijn financiële zaken te regelen.

Beschermingsbewind wordt ingezet wanneer er bijvoorbeeld sprake is van geestelijke problemen, zoals dementie, of door een andere ziekte, waardoor zelfstandig financieel beheer moeilijk wordt. Of iemand kan door problematische schulden zodanig het overzicht kwijtraken, dat diegene zonder hulp er niet meer uitkomt. In dat geval kan een beschermingsbewind worden ingesteld.

Beschermingsbewind wordt aangevraagd bij de kantonrechter, die daarbij een – door de betrokkene(n) voorgestelde – bewindvoerder benoemt. Dat kan een kennis of familielid zijn, maar vaak is het beter om een onafhankelijke, professionele bewindvoerder te benoemen.

Persoonlijk contact
Wilt u meer informatie of beschermingsbewind van toepassing zou kunnen zijn op uw situatie, neem dan gerust contact op. 

Wat doet de bewindvoerder?

De bewindvoerder neemt het beheer van de goederen over.

Het recht verstaat onder ‘goederen’ tastbare, materiële zaken zoals een huis of een auto, maar ook alle zogenaamde ‘vermogensrechten’, zoals banktegoeden, loon of een uitkering. De eigenaar van deze goederen is de ‘rechthebbende’.

In de praktijk komt het erop neer dat de bewindvoerder alle financiële zaken regelt, zoals de tijdige betaling van vaste lasten, de belasting, de aanvraag van een uitkering of toeslag, etc. De bewindvoerder opent hiervoor een ‘beheerrekening’ en de rechthebbende krijgt de beschikking over een ‘leefgeldrekening’, voor boodschappen en alledaagse uitgaven. Alle poststukken en e-mails op financieel gebied worden naar de bewindvoerder gestuurd en zo veel mogelijk door deze afgehandeld. Bij problematische schulden verzorgt de bewindvoerder dan het contact met de schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders, de rechtbank etc. Er worden afspraken gemaakt ter afbetaling van de schulden of de betrokkene wordt begeleid naar een schuldsaneringstraject. Gedurende dat traject waakt de bewindvoerder over het vrij te laten bedrag en zorgt dan voor betaling van de vaste lasten. Beschermingsbewind en schuldsanering bestaan dan dus naast elkaar.

Blijf ik bevoegd en bekwaam?

U blijft wél handelingsbekwaam maar u wordt onbevoegd.

Anders dan bij curatele, blijft de rechthebbende wél handelingsbekwaam en dus in principe in staat om allerlei rechtshandelingen te verrichten – zoals het aangaan van contracten, medische behandeling of huwelijk – maar de rechthebbende wordt onbevoegd om zijn goederen te beheren of om er zonder medewerking van de bewindvoerder of kantonrechter over te beschikken. Als de rechthebbende bijvoorbeeld toch zijn huis verkoopt, terwijl dat niet verstandig is, dan kan de bewindvoerder dit terugdraaien.

Indien mogelijk, wordt ernaar gestreefd om de rechthebbende uiteindelijk weer zélf zijn financiële belangen te laten behartigen. Als dat niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een blijvende ziekte of beperking, dan kan het bewind blijven doorlopen.

Wordt beschermingsbewind vergoed?

De vergoedingen voor de bewindvoerder zijn wettelijk geregeld.

De vergoeding betaalt u zelf of kan worden betaald door een ‘sponsor’, bijvoorbeeld een familielid, vriend of werkgever. In veel gevallen wordt het vergoed door uw gemeente, in de vorm van bijzondere bijstand. Dit zal uw bewindvoerder dan voor u aanvragen.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met een van onze kantoren, of het Budgeteer-hoofdkantoor via info@budgeteer.nl.

Samenvattend, hoe verloopt beschermingsbewind

Puntsgewijs het traject op een rijtje
Aanleiding

U bent niet goed of geheel niet in staat om uw financiële zaken te regelen

Oorzaak

Bijvoorbeeld ziekte of problematische schulden

Beslissing

De kantonrechter kan een beschermingsbewind instellen over uw goederen, dat wil zeggen: tastbare zaken als uw woonhuis en auto, maar ook banktegoeden, loon of uitkering.

Benoeming bewindvoerder

De kantonrechter benoemt daarbij de door u gekozen bewindvoerder. Na instelling van het bewind kunt u niet meer zelfstandig uw financiële zaken beheren, dat doet de bewindvoerder

Verantwoordelijkheden

De bewindvoerder opent een ‘beheerrekening’, u krijgt in principe alleen de beschikking over een ‘leefgeldrekening’ voor boodschappen en alledaagse uitgaven. Verder regelt de bewindvoerder alles rondom uw financiën, zorgt voor alle betalingen, afhandeling van post, e-mails, belastingzaken, toeslagen, etc.

Schulden?

Bij schulden leidt de bewindvoerder u naar een schuldsaneringstraject, of bemiddelt eventueel zelf.

Weer een stabiele situatie

Uw bewindvoerder zorgt voor een stabiele financiële situatie. Indien mogelijk wordt ernaar gestreefd om u uiteindelijk weer zélf uw financiële belangen te laten behartigen.

Beschermingsbewind, weer op weg naar een stabiele situatie

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!