Curatele

Iemand die niet goed in staat is om zowel zijn financiële als persoonlijke, immateriële belangen te behartigen, kan onder curatele worden gesteld om hierin te worden vertegenwoordigd en bijgestaan, en om optimaal tegen zichzelf en anderen te worden beschermd.

Wanneer wordt iemand onder curatele gesteld?

Als iemand als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen.

Als iemand als gevolg van zijn psychische of lichamelijke toestand, bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking, of door drank- of drugsverslaving niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen, dan kan diegene onder curatele worden gesteld door de kantonrechter.

Bij curatele wordt de betrokkene handelingsonbekwaam en is hij in beginsel niet meer in staat om zelfstandig rechtshandelingen te verrichten, zoals een contract afsluiten. Dat kan dan alleen nog met toestemming van de curator of de kantonrechter. Ook wordt hij onbevoegd tot ouderlijk gezag of voogdij.

Persoonlijk contact
Wilt u meer informatie of curatele van toepassing zou kunnen zijn op uw situatie, neem dan gerust contact op.

Wat doet de curator?

De curator vertegenwoordigt en beschermt de onder curatele gestelde op een breed terrein.

Zo vertegenwoordigt de curator de cliënt op financieel gebied, maar ook op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het gaat bij dit laatste dan om het regelen van zorg bij ziekte, verblijf in een verpleeghuis, om medische behandeling, maar ook onderwijs en huisvesting.

Op gebieden waar de curator de betrokkene niet rechtstreeks vertegenwoordigt – zoals bij huwelijk of een donorregistratie – is hij in de regel wél degene die toestemming aan de betrokkene daarvoor kan geven. Mochten er tijdens de curatele onverstandige handelingen worden verricht door de onder curatele gestelde dan kan de curator dit meestal weer ongedaan maken. Dat wordt vernietiging van een rechtshandeling genoemd. Zo kan bijvoorbeeld een onverantwoorde aankoop of een schenking weer teruggedraaid worden, maar ook een huwelijk waarvoor geen toestemming is gegeven.

Blijf ik handelingsbekwaam?

Nee, er is een grote beperking in uw vrijheid.

Curatele brengt een grotere beperking in vrijheid met zich mee dan andere maatregelen, omdat het de betrokkene ook beperkt op allerlei persoonlijke gebieden, waaronder huwelijk, testament en ouderlijk gezag (beschermingsbewind en mentorschap niet). Daar staat tegenover dat curatele wel veel meer begeleiding en bescherming biedt, mede omdat er verschillende soorten rechtshandelingen, eenvoudiger teruggedraaid – namelijk: vernietigd – kunnen worden als dat nodig is. De beperking van de betrokkene wordt bovendien gematigd doordat de curator verplicht is om de onder curatele gestelde zo veel mogelijk te betrekken bij beslissingen of deze, waar mogelijk, aan hemzelf over te laten.

Curatele is daarom de aangewezen maatregel als er op zo veel mogelijk gebieden tussenkomst van een curator gewenst is en/of de betrokkene extra beschermd moet worden met alle mogelijke (juridische) middelen. De maatregel is doorgaans geschikt voor personen die, ondanks hun aandoening of verslaving, maatschappelijk nog zeer actief zijn en daardoor meer risico lopen om onverstandige dingen te doen of met mensen of bedrijven in contact komen die misbruik van de situatie maken. Met curatele kunnen zij dan worden bijgestaan en tegen zichzelf of anderen beschermd worden door ongewenste handelingen ongedaan te kunnen maken.

Wordt een curator vergoed?

De vergoedingen voor de bewindvoerder zijn wettelijk geregeld.

De vergoedingen voor de curator zijn wettelijk geregeld. De vergoeding betaalt u zelf of kan worden betaald door een ‘sponsor’, bijvoorbeeld een familielid, vriend of werkgever. In veel gevallen wordt het vergoed door uw gemeente, in de vorm van bijzondere bijstand. Dit zal uw curator dan voor u aanvragen.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met een van onze kantoren, of het Budgeteer-hoofdkantoor via info@budgeteer.nl.

Samenvattend, hoe verloopt curatele

Puntsgewijs het traject op een rijtje
Aanleiding

U bent niet goed of geheel niet in staat om beslissingen te nemen op zowel financieel gebied als op persoonlijk, immaterieel gebied

Oorzaak

Mogelijke oorzaken kunnen zijn een geestelijke of lichamelijke stoornis, of een drank- of drugsverslaving

Beslissing

De kantonrechter kan u dan onder curatele stellen, en benoemt daarbij de door u voorgestelde curator

Bekwaamheid

Door curatele wordt u juridisch handelingsonbekwaam, en kunt u in principe alleen nog met toestemming van de curator of kantonrechter geldige rechtshandelingen verrichten, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van een contract of een huwelijk, of het aangaan van een medische behandeling. Ook verliest u het gezag over uw eventuele kinderen.

Verantwoordelijkheden

De curator vertegenwoordigt u op zowel financieel gebied als op het gebied verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, een vrij breed terrein dus: het beheer van uw goederen (uw huis of auto, maar ook banktegoeden of uitkering), alsook aangelegenheden als zorg bij ziekte, verblijf in een verpleeghuis, medische behandeling, maar ook onderwijs en huisvesting. Eventuele ongewenste rechtshandelingen kunnen door de curator worden vernietigd.

Toekomst

Indien mogelijk wordt ernaar gestreefd om u uiteindelijk weer zélf uw persoonlijke belangen te laten behartigen.

Curatele, beschermd op weg naar een stabiele situatie

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!