Mentorschap

Iemand die niet goed in staat is om zijn persoonlijke, immateriële belangen te behartigen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, kan met een mentorschap hierin worden vertegenwoordigd en bijgestaan.

Wanneer wordt mentorschap in gezet?

Als iemand niet goed in staat is om zijn persoonlijke, immateriële belangen te behartigen.

Bijvoorbeeld vanwege een psychiatrische aandoening of een verstandelijke beperking, dan kan een mentorschap worden ingesteld door de kantonrechter. Deze benoemt dan een mentor die de betrokkene vertegenwoordigt op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Dit is in de praktijk een vrij breed terrein. Het kan gaan om het regelen van zorg bij ziekte, verblijf in een verpleeghuis, om medische behandeling, maar ook onderwijs en huisvesting.

Persoonlijk contact
Wilt u meer informatie of Beschermingsbewind van toepassing zou kunnen zijn op uw situatie, neem dan gerust contact op.

Wat houdt mentorschap in?

Zeggenschap over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, evenals ondersteuning en advies.

Degene ten behoeve van wie een mentorschap is ingesteld blijft, anders dan bij curatele, wel handelingsbekwaam maar wordt onbevoegd om rechtshandelingen te verrichten op bovengenoemd gebied. Wel betrekt de mentor de betrokkene zo veel mogelijk bij het nemen van beslissingen of deze, waar mogelijk, alsnog aan hemzelf over te laten. Ook blijft de betrokkene in andere aangelegenheden, zoals huwelijk en testament, wél bevoegd, en behoudt het gezag over eventuele kinderen. De mentor zal op deze gebieden wel ondersteunen en adviseren.

Mentorschap is een geschikte maatregel als men alléén de zeggenschap over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding uit handen wil geven maar over de financiën niet. Curatele omvat altijd beide gebieden en is dan geen optie.

Combinatie bewind/ mentorschap ten opzichte van curatele

Mogelijk maar het biedt minder bescherming.

Mentorschap kan gecombineerd worden met beschermingsbewind. Dit biedt wel minder bescherming tegen ongewenste rechtshandelingen in vergelijking met curatele, met name op het terrein van mentorschap, maar daar staat tegenover dat de betrokkene bevoegd blijft om bijvoorbeeld zelf een testament op te stellen, en het gezag over eventuele kinderen behoudt.

Een ander voordeel van de combinatie bewind/mentorschap ten opzichte van curatele is dat er twee personen benoemd kunnen worden tot mentor respectievelijk bewindvoerder – bijvoorbeeld één familielid en één professional – met ieder zijn eigen terrein. Bedenk daarbij wel dat benoeming van één professionele, onafhankelijke bewindvoerder/mentor nuttig kan zijn om onenigheid te voorkomen.

Wordt mentorschap vergoed?

De vergoedingen voor de mentor zijn wettelijk geregeld.

De vergoedingen voor de mentor zijn wettelijk geregeld. De vergoeding betaalt u zelf of kan worden betaald door een ‘sponsor’, bijvoorbeeld een familielid, vriend of werkgever. In veel gevallen wordt het vergoed door uw gemeente, in de vorm van bijzondere bijstand. Dit zal uw mentor of eventuele bewindvoerder dan voor u aanvragen.

Wilt u meer weten?
Neem gerust contact op met een van onze kantoren, of het Budgeteer-hoofdkantoor via info@budgeteer.nl.

Samenvattend, hoe verloopt mentorschap

Puntsgewijs het traject op een rijtje
Aanleiding

U bent niet goed of geheel niet in staat om beslissingen te nemen op persoonlijk, immaterieel gebied (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding), of u kent iemand die hier problemen mee heeft .

Beslissing

De kantonrechter kan een mentorschap instellen, en benoemt daarbij de door u voorgestelde mentor.

Vertegenwoordiging

De mentor vertegenwoordigt u op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, een vrij breed terrein dus: aangelegenheden die verband houden met de zorg bij ziekte, verblijf in een verpleeghuis, om medische behandeling, maar ook onderwijs en huisvesting.

Uw bevoegdheid

Zelf bent u niet meer bevoegd om beslissingen te nemen op deze gebieden, maar de mentor zal u hierin wel zo veel mogelijk betrekken.

Financieel?

Waar nodig kan naast een mentorschap ook een beschermingsbewind worden ingesteld, indien ook financiële belangenbehartiging nodig is.

Toekomst

Indien mogelijk wordt ernaar gestreefd om u uiteindelijk weer zélf uw persoonlijke belangen te laten behartigen.

Mentorschap, weer op weg naar een stabiele situatie

Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!